WARUNKI DOKONYWANIA REZERWACJI

REZERWACJA GWARANTOWANA

W przypadku rezerwacji gwarantowanej tj. potwierdzonej kartą kredytową, przelewem bankowym lub gotówką – opłacie podlega 50% wartości pakietu/pobytu zawsze w zależności od dokumentów otrzymanych przez Gości od Pensjonatu w Starym Młynie , zwanego dalej Pensjonatem.

ANULACJE

W przypadku anulacji pobytu, za który wpłynęła kwota potwierdzająca rezerwację – wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi. Pensjonat może jednak  zaproponować Gościowi inny, dogodny termin realizacji pobytu w ciągu 30 dni w miarę dostępności posiadanych wolnych pokoi. Jeśli rezerwacja dotyczy długich weekendów i świąt wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi ani nie mogą być wykorzystane na poczet innej rezerwacji.

ZOBOWIĄZANIA

Gość zobowiązany jest uregulować całą lub pozostałą należność za pakiet/ pobyt w momencie zameldowania. W momencie odmowy Recepcjonista ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju. Za usługi dodatkowe, domówione podczas pobytu Gość zobowiązany jest do uregulowania należności w Recepcji, gdy przekracza ona kwotę 1000 zł.

INFORMACJE DODATKOWE

Pensjonat zastrzega sobie prawo do zażądania płatności „z góry” w przypadku Gości będących w hotelu po raz pierwszy.
W momencie odmowy, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju. Recepcjonista ma obowiązek prosić o uregulowanie rachunku wcześniej niż przy wyjeździe, w momencie gdy rachunek przekracza kwotę 1000 zł.
W przypadku zaistnienia zapachu dymu tytoniowego w pokoju Gościa, Gość obciążony zostanie kosztami dezynfekcji i dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 zł.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowny Kliencie,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pensjonat w Starym Młynie z siedzibą w Niesułowicach, REGON:, NIP: .
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest pan Piotr Niewiadomski, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: p.niewiadomski@gmx.net .
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
  1. odpowiedzi na Państwa pytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie,
  2. rezerwacji pokoi, a także usług oferowanych przez podmioty należące do Pensjonatu.
 4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
 5. Na potrzeby odpowiedzi na zapytanie przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
 6. Na potrzeby rezerwacji pokoi, a także usług oferowanych przez Pensjonat, przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru konta bankowego.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w przypadku odpowiedzi na zapytanie, do momentu przekazania odpowiedzi, a po tym okresie, przez okres 1 roku,
  2. w przypadku rezerwacji pokoi i/lub usług, przez okres 3 lat od momentu zarejestrowania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany powyżej, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Administrator może pobierać dane od podmiotów trzecich, które mogą zarezerwować Państwu pobyt w hotelach należących do Administratora.
 11. Administrator nie pobiera danych ze źródeł powszechnie dostępnych.
 12. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do podmiotów trzecich, którzy będą odpowiedzialni za zrealizowanie płatności za pokoje i/lub usługi – podmioty te są osobnymi administratorami danych osobowych.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do:
  1. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych i ewentualnych odbiorcach Danych;
  2. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
  3. żądania usunięcia Danych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania Danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
  5. przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych w formacie umożliwiającym przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu,
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 14. Pani/Pana dane nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania